هفت موقعیت خطرناک جنین در تخم با وج از دستگاه جوجه کشی

پست با عنوان هفت موقعیت خطرناک جنین در تخم با وج از دستگاه جوجه کشی از وبلاگ ماشین جوجه کشی دیجیتال
ح اول : در این ح ، سر جنین بین پاها قرار دارد . اگر چه این وضعیت در ابتدای دوره جوجه کشی طبیعی است ، اما در مقطع پایانی دوره ، جنین سر خود را بالا آورده و آن را در زیر بال راست قرار می دهد . این نوع ح قرارگیری غیرطبیعی جنین همیشه کشنده است . این ح با بالا بودن دمای دستگاه جوجه کشی بیش از میزان طبیعی در ارتباط است .ح دوم : در این ح ، سر جنین در محل انتهای کوچک تخم قرار گرفته است . این وضعیت در پنجاه درصد موارد کشنده است . کمک به جنین ها در زمان وج از تخم ، میزان جوجه در آوری را افزایش می دهد .ح سوم : در این ح ، جنین سر خود را به جای بال راست ، در زیر بال چپ قرار داده است . قرار گرفتن جنین در چنین ح ی تقریبا همیشه مرگ آور بوده و این ح با سوء تغذیه در مرغان مادر در ارتباط است . دمای بالای دستگاه جوجه کشی یا چرخش نامناسب تخم ها در طی دوره جوجه کشی نیز در ایجاد این ح نقش دارند .ح چهارم : در این ح ، بدن جنین در حول محور طولی تخم می چرخد و در نتیجه سر جنین از اتاقک هوایی تخم دور شده و در ناحیه جانبی تخم قرار می گیرد . چون نوک جوجه از اتاقک هوایی تخم دور است لذا مرحله انتقال به شکل تنفسی ریوی انجام نشده و در صورت عدم کمک به جوجه برای خارج شدن از تخم ، قرار گرفتن در این ح اغلب کشنده است .ح پنجم : این ح زمانی روی می دهد که پاها در بالای سر قرار گرفته اند . به علت قرار گرفتن جنین در چنین ح ی ، پاها امکان لگد زدن (kick) به محل مناسبی از پوسته تخم را نداشته و در نتیجه جوجه ، بدون قدرت پاها ، توانایی ش تن پوسته و وج از تخم را نخواهد داشت . در این ح نیز بدون کمک خارجی ، قرارگیری غیرطبیعی جنین منجر به مرگ آن می شود .ح ششم : در این ح ، سر جنین به جای قرار گرفتن زیر بال راست ، روی آن قرار دارد ، این شکل قرارگیری جنین هر چند غیرطبیعی بوده و با مشکل همراه است ، اما امکان تفریخ و وج جوجه از تخم وجود دارد .ح هفتم : این ح زمانی روی میدهد که جنین کوچک بوده و یا شکل تخم کروی باشد . در چنین ح ی جنین برخلاف جهت قرار گیری طبیعی و به صورت عرضی در درون تخم قرار داشته و سر آن مجاور اتاقک هوایی تخم است . قرار گرفتن جنین در چنین ح ی نیز اغلب مرگ آور است .

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها