24 قشنگمون مبارک

پست با عنوان 24 قشنگمون مبارک از وبلاگ پنج شنبه 24 آذر 1384 ساعت 17:30 عاشق شدم تا همیشه
زمان خلق تو حتی خـدا جسارت کـــرد
و عشق مثل جنونی به زن سرایت کرد

تـو را کــــــــــه سبزترین اتفاق پاییزی
تو را که حضرت ابلیس هم عبادت کرد

نگاه و ای شعر زنده فهمیدم
خدا زمان تراشت چه قدر دقّت کرد

زمان خلقت دوشیزه ای شبیه شما
اصول فلسفه را مو به مو رعایت کرد

تراش قامت اسلیمی ات چه سحری داشت
کــه گل بـه منطق زیبایی ات حسادت کــرد

تــو شعر زنده که نـه... یوحنای انجیلی
از آیــه های تــو باید فقط اطاعت کـــرد

و از زبــــــان کلیســــــای انــزلی بــایـد
به گوش شوق تو را دم به دم تلاوت کرد‎

ببین که باغ به سودای پونه معتاد است
بیا که خاک به عطرت عجیب عادت کرد
خیلی دوستت دارم بیست و چهارم زیبایمان مبارک

اطلاعات